Categories
บทความ

กฎหมายแรงงานมีไว้เพื่ออะไร

กฎหมายแรงงานนั้นมันเป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมา เพื่อให้ควบคุมการจ้างงานของนายจ้างและลูกจ้าง มันจะเป็นตัวที่สามารถช่วยกำหนดมาตรฐานเหมือนกันทั้งประเทศ จะได้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันภายใต้กฎหมายแรงงาน การทำงานก็ต้องได้ค่าตอบแทนตามสิทธิ์ของลูกจ้างและรวมถึงความปลอดภัย หรือแม้แต่สุขภาพของลูกจ้างด้วยและในที่นี้ มันก็อาจจะรวมถึงสวัสดิการที่ลูกจ้างควรจะได้รับมันเป็นตัวช่วยกำหนดให้บุคคลอย่างนายจ้าง และลูกจ้างไม่มีใครได้ผลประโยชน์หรือเอาเปรียบกันได้

กำหนดเวลาทำงาน

โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาทำงานตามปกติสัปดาห์นึงห้ามเกิน 6 วัน ซึ่งเอาง่ายๆว่าในแต่ละวันก็ห้ามทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวันด้วยหรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มันจะเป็นกฎหมายที่ถูกออกมาเพื่อให้นายจ้างนั้นไม่ใช้งานลูกจ้างหนักจนเกินไป จนอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ และได้มีการกำหนดเวลาการพักในแต่ละช่วงเวลาของการทำงานด้วย เอาง่ายๆว่าตามประเพณีของไทยในแต่ละปีจะมีวันหยุดประมาณ 13 วันรวมวันแรงงานเข้าไปด้วย 

ควบคุมสิทธิลูกจ้างจะได้รับ

ในบางครั้งต้องเปรียบเทียบกันระหว่างนายจ้างที่ทำตามกฎหมายแรงงาน และนายจ้างที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งการทำงานอาจจะเหมือนกันใช้เวลาเท่ากันมีวันหยุดเหมือนกันหมด แต่นายจ้างที่ทำตามกฎหมายแรงงานก็จ่ายเงินให้ลูกน้องตรงตามวันเวลา แต่นายจ้างอีกคนที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายแรงงานไม่จ่ายเงินให้กับลูกจ้าง ซึ่งมันทำให้ลูกจ้างนั้นเสียผลประโยชน์และเสียสิทธิ์ของตัวเองไป จึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมโดยใช้กฎหมายแรงงานนั้นเอง 

เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

การทำงานในแต่ละบริษัทถ้ามีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน ก็จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานด้วยเอาง่ายๆ ว่าต้องมีทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นฐานหัวหน้างาน หรือการบริหารการดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่นายจ้างควรที่จะมีมาตรการในการรับมือ และวางแผนป้องกันเอาไว้แล้วมันก็มีการคุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล ที่นายจ้างจะต้องเป็นคนจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับลูกจ้างด้วย