Categories
บทความ

ทำไมจึงต้องเก็บภาษี

เอาง่ายๆว่าภาษีในประเทศไทยนั้นหรือประเทศอื่น มันก็มีการเก็บภาษีกันทั้งนั้นซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศของเรานั้น มีเงินกองกลางที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้แล้ว ต้องบอกก่อนว่าภาษีมีอยู่หลายๆอย่างซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ได้จากการขายสุรายาสูบ คาสิโน หรือแม้แต่กระทั่งน้ำหอมพวกนี้มันเป็นค่าธรรมเนียมที่ทุกคนจะต้องเสียภาษีมันอยู่ในสิ่งของต่างๆทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันถูกรวมกับค่าภาษีมาแล้วเอาง่ายๆ ว่าของใช้ส่วนตัวอย่างยาสีฟันคุณไปซื้อมามันอาจจะราคา 30 บาทแต่จริงๆแล้วกว่าที่จะมาถึงเรามันอาจจะแค่ 25 บาทภาษี 5 บาทเป็นต้น

เพื่อกระจายรายได้แก่ประชาชน

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลได้ทำออกมา และมันถูกใช้กันมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้ว และต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวช่วยในการกระจายรายได้ให้กับประชาชนที่ยากจน มันจะเป็นการกระจายรายได้ของคนรวยสู่คนจน เพราะว่าคนรวยยิ่งใช้จ่ายมากก็จะยิ่งเสียภาษีที่มากตามไปด้วย ดังนั้นเราจึงเห็นข่าวที่อาจจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีนั่นเขาคือคนมีเงินพยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายให้มันมากจนเกินไปแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

สร้างเสถียรภาพให้เศรษฐกิจ

เงินของประเทศก็มาจากภาษีประชาชนรายได้ของข้าราชการก็มาจากภาษีประชาชนนั่นเอง ซึ่งในสภาวะที่กำลังเป็นปัญหาทางด้านการเงินหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ และมีการหรือมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ก็จำเป็นที่จะต้องจ้างงานถึงแม้ว่าเศรษฐกิจใจยังไม่ได้ดีมาก มันจะเป็นการป้องกันเงินเฟ้อด้วยซึ่งเอาง่ายๆว่า มันเป็นเหมือนเงินกองกลางที่เก็บจากทุกๆคนและนำมาจ่ายให้กับสิ่งที่จำเป็นในประเทศเพื่อเป็นการพัฒนา

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

มันสามารถนำไปเป็นตัวช่วยที่ทำให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้ เพราะว่าเงินตรงนี้มันสามารถเอาไปหมุนเพื่อกระตุ้นความเติบโตให้มันเติบโตได้ไวเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเอาง่ายๆว่าเหมือนการที่คุณไปลดภาษีอากร มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนทุกคนนั้นเริ่มที่จะมาใช้จ่าย แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้กระตุ้นความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าทุกๆคนนั้นเริ่มออกมาใช้เงินแล้วก็จะได้มีเงินหมุนเวียนพอมีเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว